PHỤ LỤC II-9

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………..… …, ngày… … tháng… … năm … …

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu
của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………..

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện (chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/văn phòng đại diện):

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: …………………………………………….

– Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: …………………………………………

– Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện: ……………………………………….

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu như sau:

  1. Mẫu con dấu:
Mẫu con dấu cũ1Mẫu con dấu mớiGhi chú
(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

 

 

 

 

(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

 

 

 

 

 
  1. Số lượng con dấu:

– Số lượng con dấu trước khi thay đổi (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu): ………………………………………………………………………..

– Số lượng con dấu sau khi thay đổi: ……………………………………………

  1. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi mẫu con dấu): từ ngày …. tháng … năm ………………………………….

Đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)2

 

 

 

______________________

1 Trường hợp doanh nghiệp bị mất con dấu cũ hoặc đã nộp con dấu cũ cho cơ quan công an hoặc doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu nhưng không thay đổi mẫu con dấu thì doanh nghiệp không cần đóng dấu vào ô này.

2 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.